โรงเรียนวัดปลายสระ
609/5 หมู่ที่ 4 บ้านปลายสระ   ตำบลควนพัง  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
เบอร์โทรศัพท์ 075-354922
ผู้บริหาร

นายวิจักร เกิดคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 18/01/2014
สถิติผู้เข้าชม 108736
Page Views 121921
ลิงค์ที่น่าสนใจ


หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

           โรงเรียนวัดปลายสระ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พ..2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 พุทธศักราช  2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้            

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชม./ปี)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

840

11101

 ภาษาไทย 1

200

11101

 คณิตศาสตร์ 1

200

11101

 วิทยาศาสตร์ 1

80

11101

 สังคมศึกษา 1

80

11102

 ประวัติศาสตร์ 1

40

11101

 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

80

11101

 ศิลปะ 1

80

11101

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

40

11101

 ภาษาอังกฤษ 1

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

800

  รายวิชาเพิ่มเติม

40

11201

 เสริมทักษะภาษาไทย 1

40

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

40

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

                                         กิจกรรมแนะแนว

40

                                                ลูกเสือ / เนตรนารี

40

                                                ชมรม

30

                                                กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

          รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

 (ชม./ปี)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

840

12101

 ภาษาไทย 2

200

12101

 คณิตศาสตร์ 2

200

12101

 วิทยาศาสตร์ 2

80

12101

 สังคมศึกษา 2

80

12102

 ประวัติศาสตร์ 2

40

12101

 สุขศึกษาและพลศึกษา 2

80

12101

 ศิลปะ 2

80

12101

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

40

12101

 ภาษาอังกฤษ 2

40

 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

800

 

รายวิชาเพิ่มเติม

40

12201

 เสริมทักษะภาษาไทย 2

40

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

40

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

                                              กิจกรรมแนะแนว

40

                                                  ลูกเสือ / เนตรนารี

40

                                                  ชมรม

30

                                               กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์      

10

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชม./ปี)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

840

13101

 ภาษาไทย 3  

200

13101

 คณิตศาสตร์ 3

200

13101

 วิทยาศาสตร์ 3

80

13101

 สังคมศึกษา 3

80

13102

 ประวัติศาสตร์ 3

40

13101

 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

80

13101

 ศิลปะ 3

80

13101

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

40

13101

 ภาษาอังกฤษ 3

40

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

840

  รายวิชาเพิ่มเติม

40

13201

 เสริมทักษะภาษาไทย 3

40

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

40

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

                                        กิจกรรมแนะแนว

40

                                               ลูกเสือ / เนตรนารี

40

                                               ชมรม

30

                                                กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

 (ชม./ปี)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

840

14101

 ภาษาไทย 4

160

14101

 คณิตศาสตร์ 4

160

14101

 วิทยาศาสตร์ 4

80

14101

 สังคมศึกษา 4

80

14102

 ประวัติศาสตร์ 4

40

14101

 สุขศึกษาและพลศึกษา 4

80

14101

 ศิลปะ 4

80

14101

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

80

14101

 ภาษาอังกฤษ 4

80

 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

800

 

รายวิชาเพิ่มเติม

40

14201

 ภาษาอังกฤษเสริม 1

40

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

40

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

                                           กิจกรรมแนะแนว

40

                                               ลูกเสือ / เนตรนารี

40

                                               ชมรม

30

                                            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์      

10

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชม./ปี)

รหัสวิชา

รายวิชาพื้นฐาน

840

15101

 ภาษาไทย 5

160

15101

 คณิตศาสตร์ 5

160

15101

 วิทยาศาสตร์ 5

80

15101

 สังคมศึกษา 5

80

15102

 ประวัติศาสตร์ 5

40

15101

 สุขศึกษาและพลศึกษา 5

80

15101

 ศิลปะ 5

80

15101

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

80

15101

 ภาษาอังกฤษ 5

80

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

840

  รายวิชาเพิ่มเติม

40

15201

 ภาษาอังกฤษเสริม 1

40

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

40

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

ลูกเสือ / เนตรนารี

40

ชมรม

30

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

 (ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

840

16101

 ภาษาไทย 6

160

16101

 คณิตศาสตร์ 6

160

16101

 วิทยาศาสตร์ 6

80

16101

 สังคมศึกษา 6

80

16102

 ประวัติศาสตร์ 6

40

16101

 สุขศึกษาและพลศึกษา 6

80

16101

 ศิลปะ 6

80

16101

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

80

16101

 ภาษาอังกฤษ 6

80

 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

840

 

รายวิชาเพิ่มเติม

40

16201

 ภาษาอังกฤษเสริม 1

40

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

40

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

ลูกเสือ / เนตรนารี

40

ชมรม

30

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000

โรงเรียนวัดปลายสระ 609/5  หมู่ที่ 4  บ้านปลายสระ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทร.075-354922 
>>