โรงเรียนวัดปลายสระ
609/5 หมู่ที่ 4 บ้านปลายสระ   ตำบลควนพัง  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
เบอร์โทรศัพท์ 075-354922
ผู้บริหาร

นายวิจักร เกิดคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 18/01/2014
สถิติผู้เข้าชม 107829
Page Views 120868
ลิงค์ที่น่าสนใจ


เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
โพสโดย
จุรี
ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย นางจุรี แก้วประจุ ครูวิทยฐานะชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมโลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ปีการศึกษา 2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชุมโลง จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 10 คน ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 50 ข้อ การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t – test) ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล(EI) และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.30 / 84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย 13.10 หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย 41.40 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.76 หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญทางการเรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมในระดับมากที่สุด ( =4.29 )
โพสโดย : จุรี
IP : 158.108.174.25
โพสเมื่อวันที่ : 09 มี.ค. 2555,01:28 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนวัดปลายสระ 609/5  หมู่ที่ 4  บ้านปลายสระ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทร.075-354922